(ďalej len Všeobecné podmienky, skratka "VP")

1. Úvodné ustanovenie

2. Definície pojmov

3. Poskytované služby

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

5. Ceny za služby, ich účtovanie a úhrady

6. Reklamácia

7. Ochrana dát

8. Obmedzenie alebo prerušenie poskytovania Služieb

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

  V Brně, uverejnené 27. 5. 2016 na www.masterdc.sk, platné od 1. 7. 2016. Petr Vošmera

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE