Tieto zásady ochrany osobných údajov našich zákazníkov zhŕňajú postupy, ktoré spoločnosť Master Internet, s.r.o. (ďalej len "Master Internet") uplatňuje v súvislosti so všetkými produktmi a službami, ktoré ponúka.

Rešpektovanie súkromia používateľov

Pre spoločnosť Master Internet je ochrana Vášho súkromia na prvom mieste, pretože len tak je možné dosiahnuť dlhodobé dôvery a spolupráce. Master Internet si je ako popredný prevádzkovateľ datacentier a hostingových služieb veľmi dobre vedomý, aké dôležité pre Vás je, akým spôsobom sú využívané a zdieľané Vaše osobné údaje a informácie.

Všetky naše firemné postupy a procesy vr. spracovania informácií sú pravidelne certifikované v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2015 a najmä bezpečnosti informácií ISO 27001:2013.

Tento dokument vymedzuje základné informácie o tom, s akým typom dát, informácií a osobných údajov pracujeme a aké bezpečnostné opatrenia uplatňujeme, aby sme ich bezpečne uchránili.


Ktoré informácie zhromažďujeme?

Informácie, s ktorými Master Internet pracuje, a ktoré zhromažďuje, závisia najmä od typu služby, ktorú využívate. Spravidla sú to údaje nevyhnutné na Vašu bezpečnú autorizáciu a prístup k technológiám, ku ktorým máte oprávnenie. Nižšie sú uvedené typy uchovávaných údajov, prehľad služieb so stručným popisom uchovávaných dát, popis ochrany týchto dát a Vášho súkromia.

Vami nevyhnutne poskytované údaje

Zhromažďujeme overené osobné dáta a informácie, ktoré nám poskytnete spravidla pri uzatváraní zmluvy k novo vznikajúcej službe prostredníctvom našej webovej stránky alebo pri osobnom stretnutí. Zhromažďujeme okrem iného Vaše meno a priezvisko, adresu, kontaktnú e-mailovú adresu a telefónne číslo a ďalšie informácie nevyhnutné pre Vašu bezpečnú autorizáciu k prístupu a podpore k Vašim službám a identifikačné údaje, ktoré priamo ukladá zákon.

Tieto informácie zhromažďujeme, keď:

Vaše dáta na serveroch alebo súvisiacich službách

Spôsob práce s Vašimi dátami je závislý najmä od typu poskytovanej služby. Stručný popis práce s dátami a prístupy k nim u nami poskytovaných služieb:

Housing a prenájom dedikovaného servera (Váš server alebo server od nás prenajatý a umiestnený v našom datacentre) - pri tejto službe nijako nepracujeme s dátami, ktoré sú umiestnené na akékoľvek z technológií, ktorá súvisí s týmito službami. Bez písomného súhlasu zákazníka neuvádzame tretím stranám údaje o zákazníkovi alebo akékoľvek dáta z takýchto technológií, s výnimkou ich vyžiadania oprávneným orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Rackhousing (prenájom priestoru v dátovom rozvádzači v našom datacentre) - pri tomto druhu služby nijako nepracujeme s dátami, ktoré sú umiestnené na ktorejkoľvek z technológií umiestnených v rámci rackhousingu. Do zabezpečeného racku má prístup len autorizovaný zákazník. Bez písomného súhlasu zákazníka neuvádzame tretím stranám údaje o zákazníkovi alebo akékoľvek dáta z takýchto technológií, s výnimkou ich vyžiadania oprávneným orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Virtuálny server a cloud hosting (prenájom výpočtového výkonu a úložiska) - prenájom časti fyzického servera ako služby, kedy sa staráte len o konfiguráciu výkonu obdobne ako u dedikovaného servera. Správu HW vrátane virtualizačnej platformy zabezpečujeme my. O dáta na takomto serveri sa staráte sami a iba Vy máte k dátam na takejto službe prístup. Bez písomného súhlasu zákazníka neuvádzame tretím stranám údaje o zákazníkovi alebo akékoľvek dáta z takýchto technológií, s výnimkou ich vyžiadania oprávneným orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Managed server/služba (správa fyzického alebo virtuálneho servera alebo poskytovanie služby formou SaaS) - služba, označená ako managed servera sa vyznačuje našim prístupom k dátam umiestneným na konkrétnej technológii. V praxi to znamená náš neobmedzený prístup (root prístup) k serveru, ktorý pod túto službu spadá. U tejto technológie nesieme zodpovednosť najmä za jej bezproblémovú funkčnosť. Prístup na tieto servery majú iba naši administrátori. Bez písomného súhlasu zákazníka neuvádzame tretím stranám údaje o zákazníkovi alebo akékoľvek dáta z takýchto technológií, s výnimkou ich vyžiadania oprávneným orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Automaticky zhromažďované informácie a dáta

Prevádzkové dáta a lokalizačné údaje

V priebehu využívania služieb spoločnosti Master Internet sú zhromažďované prevádzkové dáta zákazníkov. Ide iba o evidenciu a uchovávanie údajov o dátovom toku, nie evidenciu vlastného obsahu dát. Tieto dáta sa zbierajú v súlade so zákonom č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikáciách), z ktorého vyplýva povinnosť poskytovateľov služieb uchovávať prevádzkové dáta po dobu 6 mesiacov v súlade s vyhláškou č. 357/2012 Sb. o uchovaniu, prenosu a likvidácii prevádzkových a lokalizačných údajov.

Ďalej sú uchovávané lokalizačné údaje spracované v elektronických komunikačných sieťach, udávajúce geografickú polohu Vášho koncového zariadenia (najmä číslo, názov a umiestnenie koncového bodu v sieti atď.). Zákon č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikáciách) všetkým poskytovateľom ukladá povinnosť uchovávať okrem iného aj lokalizačné a prevádzkové údaje pre účely trestného konania a ďalších účelov vymedzených zákonom. Presný rozsah týchto údajov je stanovený vo vyhláške č. 357/2012 Sb. o uchovaniu, prenosu a likvidácii prevádzkových a lokalizačných údajov.

Radi by sme Vás uistili, že všetky údaje o Vašej osobe sa snažíme maximálne chrániť a so získanými informáciami narábame ako s dôvernými a iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikáciách) a zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade potom neposkytujeme ani nepredávame Vaše osobné dáta iným spoločnostiam, tzv. tretím stranám.

Kamerový záznam

Vo všetkých našich datacentrách a súvisiacich priestoroch ukladáme záznam z kamerového systému. Záznam využívame len na účely zisťovania alebo dokazovania aktivity v datacentre, väčšinou na základe Vašej sťažnosti a ďalej ako dôkazné podklady pre odhaľovanie trestnej činnosti v rámci vyšetrovania Polície ČR či súdov.

Kamerový záznam je jedným z dôležitých prvkov ochrany vašich dát a technológií a prevažne je využívaný iba online monitoring bez vlastnej analýzy záznamu.


Uchovanie dát

Vaše dáta sú uchovávané len po dobu nevyhnutne nutnú jednak z hľadiska procesného, jednak vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše registračné informácie a dáta uchovávame po celú dobu platnosti Vášho účtu alebo po dobu potrebnú na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby a s tým súvisiacu podporu. Vaše registračné informácie ďalej uchovávame len na dobu potrebnú na splnenie našich záväzkov, vyriešenie sporov a zabezpečenie plnenia vzájomných dohôd.

Dáta zákazníkov na serveroch a súvisiacich službách sú uchovávané po dobu prevádzky služby, v prípade ukončenia služby sú dáta uchovávané minimálne po dobu 8 týždňov. Po tejto dobe sú dáta bezpečne zmazané (niekoľkonásobne prepísané).


Použitie osobných údajov

Uisťujeme Vás, že ochrana Vašich osobných údajov a akýchkoľvek dát je pre nás absolútnou prioritou. K Vašim osobným údajom a dátam majú prístup iba zamestnanci našej spoločnosti s presne stanoveným oprávnením. Pravidlá prideľovania práv rovnako ako pravidlá pre prístup a nakladanie s dátami sa riadia pravidelne autorizovanými smernicami a postupy.

V žiadnom prípade bez Vášho súhlasu neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím osobám. Výnimkou je len odovzdanie dát oprávneným orgánom podľa povinnosti vyplývajúce pre nás zo všeobecne záväzných právnych predpisov, tj. predovšetkým na základe vyžiadania Polície ČR, súdy.

Ako poskytovateľ sme tiež oprávnení Vám pozastaviť službu a prístup k Vašim dátam, ak by sme seba, svojich zamestnancov, alebo iné osoby vystavovali nebezpečenstvu trestnoprávnej zodpovednosti, alebo ak v dohodnutej lehote neuhradíte svoje záväzky voči našej spoločnosti. K týmto opatreniam však pristupujeme v krajných prípadoch a slúžia na obmedzenie možných negatívnych dopadov plynúcich z nelegitímnej prevádzky služby.


Zabezpečenie a správnosť informácií

Naším zámerom je chrániť Vaše osobné údaje a u nás uchovaná dáta v súlade s osvedčenými postupmi pre ochranu informácií. Neustále vylepšujeme a prijímame najmodernejšie technické, fyzické a administratívne ochranné opatrenia na pomoc pri ochrane Vašich osobných informácií, dát a zhromažďovaných informácií pred ich neoprávneným zneužitím.

Naše datacentrá sú chránené proti vstupu neoprávnených subjektov a sú neustále monitorované komplexným kamerovým systémom. Nepretržitý dohľad nad fyzickým prístupom obstaráva pracovník technickej podpory, ktorý proaktívne rieši akýkoľvek neoprávnený zásah. Prístup je teda možný len po autorizácii subjektu pracovníkom technickej podpory. Tento subjekt musí byť pre úspešný prístup k požadovaným technológiám uvedený ako subjekt pre prístup u účtu zákazníka.

Medzi ďalšie bezpečnostné prvky našich dátových centier patrí vstup cez kódové dvere a moderný hasiaci systém s hasiacou ústredňou (okamžité uhasenie požiaru vďaka haseniu inertným plynom FM200). O chladenie technológie sa potom starajú presné klimatizácie s vysokou zálohou chladiaceho výkonu.

Cookies

Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s naším používaním súborov cookies. O využití cookies vás pri návšteve stránky informuje samostatný panel.

Takzvané cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve internetových stránok odoslané do prehliadača používateľa. Cookies nám pomáhajú zaznamenať údaje o vašej návšteve našich stránok.

Používame typ cookies, ktoré vypršia po skončení vašej zobrazovacej relácie, a tiež typ cookies, ktoré majú stanovený dátum vypršania.

Cookies nám umožňujú rozlíšiť používateľa pomocou arbitrárne priradených ID čísel a sledovať tak počet návštevníkov na stránke, riadiť rýchlosť ich požiadaviek na server a zaznamenávať údaje o stave ich návštevy, odkiaľ konkrétne na našu stránku prišli, o stave ich relácie a tiež o tom, kedy návšteva skončí. Tieto údaje sú určené pre prevádzkovanie a vylepšovanie našich služieb, zdieľame je len s našimi partnermi pôsobiacimi v oblasti analýz, inzercie a sociálnych sietí. O tom, akým spôsobom pracujú s dátami, si môžete prečítať ďalšie informáciey.

Vo väčšine prehliadačov, ktorými k našim stránkam pristupujete, je možnosť súbory cookies spravovať. Táto možnosť môže byť obmedzená v mobilných prehliadačoch. O podrobnostiach sa informujte v nápovede vášho prehliadača.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE